Algemene voorwaarden

1. Verkoopsvoorwaarden voor de webshop van Bouwcenter Frans Vlaeminck


2. Algemene verkoopsvoorwaarden van Bouwcenter Frans Vlaeminck


● Artikel 1 Definities

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder :

 • Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht
 • Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit
 • Dag : kalenderdag
 • Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 • Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 • Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die producten of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt
 • Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 • Modelformulier voor herroeping : het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping
 • Techniek voor communicatie op afstand : middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen


● Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer

Deze website is eigendom van:

Magazijnen Frans Vlaeminck NV (Bouwcenter Frans Vlaeminck)
8780 Oostrozebeke
Ondernemingsnummer: 0407.113.156
Ingelmunstersteenweg 72


● Artikel 3. Toepasbaarheid

3.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.bcfv.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager door middel van een pdf-bestand.

3.2. De overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Ondernemer heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


● Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Alle aanbiedingen op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de Consument een product aankoopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Ondernemer het recht de bestelling te annuleren, desgevallend heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding.

Aanbiedingen die aan de Consument op naam worden gericht, gelden gedurende 14 dagen.

4.2. De Ondernemer heeft het recht om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien de Consument de Ondernemer nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.


● Artikel 5. Overeenkomst

5.1. De Ondernemer bevestigt via een Duurzame gegevensdrager de ontvangst van de aanvaarding van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer bevestigd is, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.2. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen :

a) de voornaamste kenmerken van de geleverde producten en diensten.

b) het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument terecht kan voor eventuele klachten.

c) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken ofwel een duidelijke melding met reden inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

d) het modelformulier voor herroeping, indien de Consument zich hierop kan beroepen.

e) de informatie over garanties en de dienst na verkoop.

f) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, eveneens en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

5.3. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deze overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan (bestelling door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, problemen bij vorige bestellingen), is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


● Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.2, kan de Consument de aankoop van het product herroepen:

De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Ondernemer heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product terug dient te zenden zijn:

Bouwcenter Frans Vlaeminck
Ingelmunstersteenweg 72
8780 Oostrozebeke

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Onderneming aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten,…).

6.2. Uitzonderingen

Voor de volgende producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

 • Diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn uit artikel 6.1.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (onroerend worden door plaatsing of installatie)
 • Producten die op maat werden gemaakt
 • Producten die al reeds vervaardigd zijn door de consument
 • Producten die uit de verpakking werden gehaald
 • Producten waar er schade of slijtage van gebruik geconstateerd wordt van de consument
 • Producten die volgens specificaties van de consument vervaardigd werden of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
 • Producten die een einde reeks  of een uitverkoop zijn

Voor alle overige producten gekocht bij de Ondernemer heeft de Consument volgens artikel VI.47 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht volgend herroepingsrecht:

De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


● Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument

7.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals in bijlage aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden toegevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan info@bcfv.be of per aangetekend schrijven die aan de Ondernemer is overgemaakt.

7.2. Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping of de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de Consument, zal de Ondernemer de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.

7.3. Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan de Ondernemer heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar de Ondernemer samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking, en dit op eigen kosten van de Consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

Bouwcenter Frans Vlaeminck
Ingelmunstersteenweg 72
8780 Oostrozebeke

7.4. Indien de Consument de producten op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 7.3. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan de Ondernemer, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de Consument.

7.5. Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


● Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer

8.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de Ondernemer het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

8.2. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 8.1. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de Onderneming wel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.


● Artikel 9. Prijs en betaling

9.1. De op de website aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en steeds exclusief btw. De btw is onderhevig aan eventuele wettelijke aanpassing. De Consument is op de hoogte dat dat Administratie onder bepaalde omstandigheden een naheffing kan sturen, die hij zal moeten betalen.

De verzendings- en leveringskosten worden apart vermeld en aangerekend.

9.2. Kiest de Consument ervoor om de plaatsing door de Ondernemer te laten gebeuren, kan hij rekenen op een btw-tarief van 6%. (woning ouder dan 10 jaar; goederen worden onroerend door zijn staat). Kiest de Consument ervoor de goederen zelf te plaatsen, bedraagt het btw-tarief 21%.

9.2. De Ondernemer blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling en het eventueel meerdere verschuldigde door de Consument. Het risico voor de geleverde producten is evenwel ten laste van de Consument vanaf het moment van de levering. De Consument is verplicht zorg te dragen voor de verkochte producten en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

9.3. De betaling van producten geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen en worden geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de Ondernemer.

9.4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig.

9.5. De Consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer gewezen is op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, op het alsnog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte incassokosten in rekening te brengen.


● Artikel 10. Levering

10.1. Leveringstermijn

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de bestelling werd geplaatst.

Indien geen concrete leveringsdatum werd afgesproken, geldt een leveringstermijn van 60 dagen.

Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding van de overeenkomst zal de Consument de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

10.2. Plaats van levering

De levering vindt plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien de klant niet aanwezig is en niet bereikbaar wordt de levering zo dicht mogelijk afgezet bij het opgegeven leveradres.

De levering gebeurt steeds op het gelijkvloerse op de stoep aan de straatkant van de woning. Indien de Consument dit anders wil, dient dit op voorhand te worden besproken. Eventueel daardoor aanvullen verschuldigde leverkosten zijn echter steeds ten laste van de Consument. Eventuele schade ingevolge levering kan nooit op de Ondernemer worden verhaald. Bij het weigeren van een levering door de Consument komen de nutteloze kosten van de levering ten laste van de Consument.

Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden, stemt u er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op uw risico. Indien het product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant, behoudt de Ondernemer het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Consument zal van de beëindiging worden verwittigd door de Ondernemer. In ieder geval zijn desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Ondernemer.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Ondernemer het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument.


● Artikel 11. Klachten, controle waarborgen

11.1. Alle klachten omtrent de zichtbare gebreken van verkochte en/of geplaatste goederen, dienen schriftelijk te worden gemeld aan BCFV binnen de 8 dagen vanaf de levering. Elke klacht buiten deze termijn is onontvankelijk.

11.2. Elk protest van de factuur dient gemotiveerd en aangetekend te gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan zij aanvaard wordt zonder voorbehoud.

11.3. De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming (verborgen gebreken) inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt één jaar garantie gegeven voor het gebrek aan overeenstemming in de levering.

11.4. In het geval van een gebrek aan overeenstemming, dient de Consument de Ondernemer op de hoogte te brengen uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis – 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

11.5. De waarborg zal evenwel nooit dekken:

 • de normale slijtage
 • alle gebreken te wijten aan het abnormaal en/of foutief gebruik van de aangekochte producten
 • alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud van de Consument
 • de indirecte of gevolgschade. Ook alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de aangekochte producten
 • de herstelling die reeds is uitgevoerd of deels uitgevoerd vóórdat de Ondernemer ervan op de hoogte is gebracht
 • schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, ongeval,…

11.6. Het product dat een gebrek vertoont conform de hierboven vermelde bepalingen dient door de Consument te worden verzonden naar het adres van de Ondernemer, teneinde het goed te laten onderzoeken, herstellen of vervangen. De verzendkosten vallen ten laste van de Consument.


● Artikel 12. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Ondernemer beschikt, is de Consument ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag. Diezelfde rechten komen toe aan de Consument indien de Ondernemer zijn betaalverplichtingen niet zou nakomen.

Onverminderd het voorgaande houdt de Ondernemer zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.


● Artikel 13. Aansprakelijkheid- overmacht

13.1. De aansprakelijkheid van de Ondernemer voor het niet-naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht.

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen: bijvoorbeeld: ongevallen: oorlogen, staking, gebrek of moeilijkere belevering van materialen, productiestopzettingen, …

13.2. De volledige aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elke geval beperkt wordt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het product met een maximum van € 1.250,00.

In geen geval kan de Ondernemer aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat het product werd gekocht.

13.3. Evenmin kan de Ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus,…)


● Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Ondernemer of rechthoudende derden.


● Artikel 15. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de Ondernemer is gevestigd zijn bevoegd kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen partijen. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Ondernemer volgens haar uitsluitende keuze, eveneens een gerechtelijke procedure aanvatten voor één van de rechtbanken overeenkomstig artikel 624 Ger. W.


● Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van openbare orde of dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of dat niet strijdig is met een bepaling van openbare orde of dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen ter goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

16.2. Wanneer door de Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te eisen.